درختان غیر مثمر اقلیم قم

جدول درختان غیر مثمر

نام فارسینام علمیسیستم ریشهدماخاکآبتغذیههرستکثیر
زیتون تلخMelia azedarachعمیق و میانی(12-) تا (50+)شنی لومی هر5 روز5 سانت عمیقکود ازته فقط یکبار در اول بهارفرمی (زمستان)بذر(اول زمستان)۳ماه نیاز دارد برای رشد-قلمه(اول بهار)+پاجوش
بید مجنونSalix babylonicaعمیق و میانی(20-) تا (55+)شنی لومی هر3 روز7 سانت عمیقکود دامی یا کود شیمیای در اردیبهشتفرمی هر3سال 1سوم شاخه ها(زمستان)قلمه چوب نرم (چوب سبز) در بهار
ون(زبان گنجشک)Fraxinus excelsiorعمیق(20-) تا (55+)شنی لومی هر5 روز5 سانت عمیقکود دامی آبان ماهفرمی (آبان)بذر (بهمن ماه یا اسفند )
نارونUlmusسطحی(20-) تا (65+)شنی لومی هر 7 روز 5 سانت عمیقبی نیاز - کود آلی بهارفرمی (پاییز)بذر(اردیبهشت)قلمه (فروردین)پاجوش و خواباندن(مهر)پیوند(خرداد)
ارغوانCercis siliquastrumعمیق میانی(15-) تا (40+)شنی لومی هر 7 روز 5 سانت عمیقبی نیاز - کود آلی آخر زمستانفرمیبذر (اسفند)
ارار(درخت بهشت)Ailanthus altissimaمیانی(15-) تا (40+)شنی لومیهر 7 روز 5 سانت عمیقکود حیوانی آخر زمستانفرمس (اسفند)
داغداغانCeltis australisمیانی(15-) تا (40+)شنی لومیهر 7 روز 5 سانت عمیقکود آلی Organicفرمی (بهمن)بذر(بهمن)12ماه زمان میبرد
زالزالکCrataegus aroniaعمیق(15-) تا (40+)شنی لومی هر 7 روز 5 سانت عمیقکود دامی (پاییز)+ پودر استخانفرمی (بهمن)بذر (آبان ) پاجوش(بهار)
مشعل جنگلDelonix regiaسطحی(05) تا (50+)شنی لومیهر 3 روز 5 سانت عمیق____فرمی (زمستان)بذر - قلمه
سروز ناز(شیرازی)Cupressus sempervirensعمیق - قوی(20-) تا (50+)شنی لومیهر 7 روز 5 سانت عمیق____نداردبذر(اسفند)- قلمه در خاکرشنی گلخانه (شهریور)
سرو نقره ای (سیمین)Cupressus arizonicaعمیق - قوی(35-) تا (60+)سنگلاخ و...هر 7 روز 5 سانت عمیقبی نیازفرمی (به عنوان پرچین)____
سرو کامیس پاریس(خمره ای)Chamaecyparis SPعمیق - قوی(20-) تا (60+)شنی لومیهر5 روز5 سانت عمیق____ندارد
سرو لاوسون(کاج طلایی)Chamaecyparis Lowsonianaعمیق(15-) تا (50+)شنی لومیهر 7 روز 5 سانت عمیقبی نیازنداردقلمه در محیط رطوبت بالا
سرو فریChamaecyparis obtusaعمیق(10-) تا (45+)شنی لومیهر 7 روز 5 سانت عمیقکود حیوانینداردپیوند
سرو زربینCupressus sempervirensعمیق(10-) تا (40+)شنی لومیهر 7 روز 5 سانت عمیقکود آلی Organic نداردبذر(اسفند) - قلمه(شهریور)
کاج نوئل سبزPicea Spسطحی - میانی(30-) تا (30+)شنی لومیهر 7 روز 5 سانت عمیقکود کامل هر فصلنداردقلمه چوب سخت در محیط سرد مرطوب(آذر-دی)
کاج نوئل آبیPicea Spسطحی - میانی(30-) تا (30+)شنی لومیهر 7 روز 5 سانت عمیقکود کامل هر فصلنداردقلمه چوب سخت در محیط سرد مرطوب(آذر-دی)
کاج مطبقAraucaria heterophyllaسطحی - میانی(05) تا (30+)کمپوست سبکهر 7 روز 5 سانت عمیقبهار و تا (هر15روز) کود محلول در آبشاخه خشک پاینی(پودر گوگرد و وازلین به محل قطع بمالید)قلمه(اسفند)از شاخه عمودی نه افقی
کاج سدروسCedrusعمیق(5-) تا (30+)شنی لومی(کمی اسیدی)هر 7 روز 5 سانت عمیقخاک ایده عالنداردکاشت بذر(خرداد)-قلمه (آذر)کمی دشوار
کاج لاوسون (کاج طلایی)Chamaecyparis Lowsonianaعمیق(15-) تا (50+)شنی لومیهر 7 روز 5 سانت عمیقبی نیازنداردقلمه در محیط رطوبت بالا
کاج کامیس پاریسChamaecyparis SPعمیق - قوی(20-) تا (60+)____ندارد____
بلوط همیشه سبزQuercus ilexسطحی - میانی - عمیق(10-) تا (40+)شنی لومی گچیهر3 روزتابستان 6 روز زمستانبی نیازفرمی فروردینبذر(آبان)- قلمه (ناموفق و دشوار)
صنوبرPopulusسطحی - میانی - عمیق(20-) تا (50+)شنی لومیهر5 روز5 سانت عمیقکود دامی هر15روز(بهار تا پاییز) شاخه هایی پایین در(خرداد)قلمه چوب نرم جدید (تیر) یا سخت قدیمی (آذر)
برگ بوLaurus nobilisمیانی(10-) تا (50+)شنی لومیهر5 روز5 سانت عمیقهر یک ماه در فصل رشدتابستان فرمیبذر (پاییز) قلمه (تابستان)
پالونیاPaulowniaعمیق - قوی(8-) تا (40+)شنی لومیهر3 روز5 سانت عمیقکود آلی اسفند یا فروردینفرمی تا2/5متربذر(اسفند)-قلمه ریشه()-قلمه ساقه(مشکل ولی نهال قوی (بهار))-درون شیشه
تلخ بیان ژاپنیStyphnolobiumعمیق(15-) تا (50+)شنی لومیهر15 روز10 سانت عمیقبی نیازدو سال یکبار پاییز (کم)____
باران طلاییKoelreuteria paniculataعمیق(10-) تا (50+)شنی لومیهر5 روز5 سانت عمیقبی نیازفرمی (زمستان)بذر(شرایط خاص) قلمه (تابستان)
لیلکیGleditsia caspicaمیانی(10-) تا (50+)شنی لومیهر5 روز5 سانت عمیقکود دامیفرمی (پاییز)بذر(24ساعت خیس بخورد با آب گرم) بهار(گلخانه)پاییز(خزانه هوای آزاد)
بامبوBmbusa Vulgariaسطحی افشان میانی(3-) تا (50+)شنی لومیهر5 روز5 سانت عمیقکود آلی Organic _____قلمه (در آب و باز بشر تحریکی بعد30روز) - ریشه (شبه پاجوش) بهار
جدول درختان غیر مثمر

Call Now Button